Овој веб-сајт е креиран само за да обезбеди едукативни информации и не треба да се третира како маркетиншки материјал. Изјавите не се евалуирани од страна на регулаторно тело. EpiCor е хранлива состојка што не е наменета да дијагностицира, третира, лечи или превенира заболувања. Информациите од овој веб-сајт не треба да се копираат, репродуцираат или да се дистрибуираат, на каков било начин, делумно или во целост, на некоја трета страна.

Outdoors yoga

EPICOR®

За разлика од други витамински суплементи или состојки, EpiCor претставува интегрална состојка на додатоци во исхраната за која е клинички докажано дека поддржува ефикасен имунолошки систем. Кога се користи секој ден, EpiCor им помага на луѓето да водат поздрав начин на живот така што поддржува ефикасен имунолошки систем, проодност на носните канали, а може да го поддржува и цревниот микробиом.